Proces en werkwijze

Samen met de deelnemers werken we aan mooie scènes die zich op verschillende locaties in Bolsward afspelen. We repeteren niet vanuit een bestaand script, maar we werken per repetitie de verschillende onderdelen uit. Dit kunnen theaterscènes zijn, maar ook een lied of een gedicht of misschien zelfs een choreografie. Al deze onderdelen puzzelen we in elkaar tot een montagevoorstelling die zich over ver-schillende locaties in Bolsward verdeelt.

Aan de hand van het thema Helden geven we de deelnemers verschillende op-drachten, waar ze onder professionele begeleiding mee aan de slag gaan. Belang-rijk hierbij is dat de deelnemers gaan ontdekken waar zij zich prettig bij voelen: de ene speler vindt het leuker om te improviseren en de andere speler heeft liever vaste tekst. Ook gaan we aan de slag met muziek en beweging: zo komen er ver-schillende disciplines aan bod waarbij de deelnemers kunnen ontdekken waar hun talent ligt.

Workshops
We zullen als voortraject starten met 4 verschillende workshops. Zo kunnen de deelnemers kennis maken met elkaar, met de professionals en met de disciplines theater, muziek en beweging/ dans. Andersom kunnen de professionals zien waar de deelnemers zich prettig bij voelen en waar hun talent ligt dat ze verder kunnen ontwikkelen. Kennismaken en ontmoeten, daar draait het om in de eerste vier we-ken van dit project.

Repetities
Dan volgt er een periode van 15 weken waarin we gaan repeteren en door de ver-schillende spelopdrachten tot voorstellingsmateriaal komen. Door middel van im-provisatie kunnen de spelers hun speldurf en fysieke spel ontwikkelen. Teksttheater daagt de spelers uit om bezig te gaan met tekstinterpretatie, incasseren en hande-len. Vanuit muziek zullen we aan de slag gaan met zang en wellicht zijn er spelers die een instrument bespelen. Dans en beweging daagt spelers uit om hun fysieke skills verder te onderzoeken. Omdat we werken met een heel diverse groep men-sen, is het goed dat we met verschillende professionals werken: in ieder geval 2 per repetitie. Hierdoor blijft er oog voor de individuele ontwikkeling van de spe-lers zonder dat het groepsgevoel verloren gaat. Ook de locaties zijn natuurlijk van belang: deze dagen de spelers uit om ze spelenderwijs te onderzoeken en te ge-bruiken.

Montage en regie
Bij het afmonteren van de voorstelling zullen de puzzelstukken in elkaar vallen: een heel belangrijk moment voor de spelers, omdat de montage een compleet beeld geeft van de totale voorstelling. Spelers zullen ontdekken dat de verschillende on-derdelen wel degelijk samenhang en een complete verhaallijn hebben. Ook krijgen ze in deze fase te maken met de echte regie. Ze leren verschillende onderdelen beter uit te werken zoals mise-en-scène, statusverschillen en samenspel.

Doorlopen en productie
Aan het einde van het repetitieproces worden verschillende doorlopen gepland. Dan is het ook tijd dat de overige onderdelen aan de productiekant geregeld zijn (kostuums, decor, techniek en rekwisieten). Het productieteam zal gedurende hún proces worden begeleid door één van de professionals met verschillende produc-tievergaderingen en het verdelen van verantwoordelijkheden.

Voorstellingen
Het moment waar iedereen naar toegewerkt heeft: de première. Het samen bele-ven van een heel proces dat uiteindelijk uitkomt bij de voorstellingen is een bij-zonder groepsproces: je maakt deel uit van het grote geheel en je gaat dit presen-teren aan het publiek. Daarom is het goed dat we tussen de 4 en 6 voorstellingen spelen: juist in deze fase leer je als speler nog meer hoe je je spel kunt verdiepen. Hoe meer voorstellingen, hoe meer verdieping er in je spel komt. Ook de interac-tie met het publiek na afloop is hierbij van belang: welke ervaringen heeft zij, hoe incasseer je dat als speler en wat doe je met alle complimenten die je bijvoorbeeld krijgt.

Evaluatie
Als je zo’n bijzonder proces met elkaar hebt doorlopen, dan is het best moeilijk om elkaar weer los te laten. Tijdens de evaluatie krijgen de deelnemers de kans om met een goed gevoel afstand te nemen: het gewone leven wacht weer. Gelukkig is dit project verbonden aan het Huis van Compassie waar de spelers elkaar kunnen blijven ontmoeten en wellicht zelfstandig creatieve initiatieven kunnen ontplooien.